Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[大德开示]

1#

阿彌陀佛的大緣起 ─ 益西彭措堪布 開示


由於阿彌陀佛特別的願力,一個人只要具足信願行,就會被攝受到極樂世界。那裡的情形如何呢?五取蘊的流斷掉了,從這裡會發現它是純樂無苦的境地。怎麼講呢?一往生到極樂世界,就換成了淨土清淨的蘊。從生叫“蓮花化生”,從力叫“金剛那羅延力”,從相續叫做“樂的相續”“法的相續”,從方向叫“不退轉”,從結局叫做“畢竟當得一生補處”“畢竟成佛”,從開發度來說,逐漸開發出智悲力的大用,完成普賢行願等等。像這樣,會發現這是一個特別的緣起所支配的事件,這就是阿彌陀佛的大緣起。


敬錄自    益西彭措堪布官方微博

http://weibo.com/yixipengcuo

-----------------------------------------------------

http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=119

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/wuliangsj_01.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/wuliangsj_02.pdf

佛說無量壽經廣釋

索達吉堪布   傳講


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=220

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_05.pdf

《佛說阿彌陀經》講記

索達吉堪布   講解


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=683

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/sdj-zb-jingtusj.pdf

佛說觀無量壽佛經釋、大勢至菩薩念佛圓通章釋、普賢行願品釋

索達吉堪布   講授


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/02.php
http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

極樂願文

喬美仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/default.php

http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/04-0.php

http://www.zhibeifw.com/ssfb/xmbk/jileyw.php

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

極樂願文大疏

喇拉曲智仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=71

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_01.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_02.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_03.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_04.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_05.pdf

藏傳淨土法

索達吉堪布   譯講


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/05.php

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

淨土教言───開啟信心之佛教明日

全知麥彭仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=842

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-mf/mf22.pdf

《淨土教言》講記

全知麥彭仁波切   著

索達吉堪布   譯講
转发
TOP
0
0
发新话题 回复该主题