Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[大德开示]

1#

益西彭措堪布官方微博 12月25日最新開示


早晨,太陽從東方升起,時光不斷地遷流。對此想到:“娑婆世界是無常、遷變、壞滅的,沒有可靠處;西方極樂世界無衰無變,沒有遷滅的行苦,我要生到恒常安樂的極樂世界!”


敬錄自   益西彭措堪布官方微博

http://weibo.com/yixipengcuo

------------------------------------------------------------

http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=119

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/wuliangsj_01.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/wuliangsj_02.pdf

佛說無量壽經廣釋

索達吉堪布   傳講


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=220

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_05.pdf

《佛說阿彌陀經》講記

索達吉堪布   講解


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=683

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/sdj-zb-jingtusj.pdf

佛說觀無量壽佛經釋、大勢至菩薩念佛圓通章釋、普賢行願品釋

索達吉堪布   講授


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/02.php

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

極樂願文

喬美仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/default.php

http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/04-0.php

http://www.zhibeifw.com/ssfb/xmbk/jileyw.php

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

極樂願文大疏

喇拉曲智仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=71

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_01.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_02.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_03.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_04.pdf

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-zb/zcjingtu_05.pdf

藏傳淨土法

索達吉堪布  譯講


http://www.zhibeifw.com/ssfb/dxb/zangchuanjtl/05.php

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-xm/xm04.pdf

淨土教言───開啟信心之佛教明日

全知麥彭仁波切   著

索達吉堪布   譯


http://www.zhibeifw.com/cmsc/list.php?fid=842

http://zhibeifw.com/down/book1/sdj-mf/mf22.pdf

《淨土教言》講記

全知麥彭仁波切   著

索達吉堪布   譯講
转发
TOP
0
0
发新话题 回复该主题