Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[大德开示]

1#

有情生獨生,死亦獨自死,獨自受痛苦,輪迴無助伴


མི་རྟག་པའི་གཏམ་ལས།སྐྱེ་དགུ་འདི་དག་སྐྱེ་ན་གཅིག་པུ་སྟེ། །དེ་བཞིན་འཆི་ནའང་གཅིག་པུ་འཆི་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་གཅིག་པུས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་གྱི། །འཁོར་བ་ན་ནི་གྲོགས་ཡོད་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས།

《無常語》:

有情生獨生,死亦獨自死,獨自受痛苦,輪迴無助伴。


敬錄自   索達吉堪布的藏文化微博

https://weibo.com/sdjzwh

-----------------------------------------------------------------------

https://cloud.zhibeifw.com/s/xq6hwrq6

《大圓滿心性休息大車疏》第三品   輪迴痛苦

全知無垢光尊者   著

索達吉堪布   譯

-----------------------------------------------------------------------

https://www.xianmifw.com/audio/index.php?do=content&id=127

益西彭措堪布法音   正法念處經講記


https://www.xianmifw.com/treasure/book.php?id=147

正法念處經講記(一)

https://www.xianmifw.com/treasure/book.php?id=179

正法念處經講記(二)

https://www.xianmifw.com/treasure/book.php?id=184

正法念處經講記(三)

益西彭措堪布   講解
TOP
分享到微信 分享到Facebook 分享到Twitter 分享到新浪微博 复制到剪贴板
agree
0
disagree
0
发新话题 回复该主题